Studia doktoranckie

Stopień doktora:

Stopień doktora można uzyskać w ramach studiów doktoranckich lub poza tymi studiami otwierając przewód doktorski w uprawnionej do nadawania stopni naukowych jednostce organizacyjnej. Zgodnie z art.195 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365) stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Natomiast wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych ustala rektor.
więcej »

Studia doktoranckie:

Jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.
więcej »

Lista szkół

Wydziały Informatyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej